foxtail, green

COMMON NAME: Foxtail, green
SCIENTIFIC NAME: Setaria verdis
FAMILY: Poaceae
LIFECYCLE: Annual