foxtail, giant

COMMON NAME: Foxtail, giant
SCIENTIFIC NAME: Setaria faberi
FAMILY: Poaceae
LIFECYCLE: Annual